Nom*
Cognoms*
Adreça
Població*
Codi Postal
Telèfon
Mòbil
Correu electrònic*
Data de naixement//
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades de caràcter personal facilitades per vostè s'inclouran en un fitxer de titularitat de Consorci Xarxa JOVES.net, a fi de realitzar les actuacions necessàries per al correcte compliment del servei.

Vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, manant una sol·licitud per escrit, acompanyada de fotocòpia del seu D.N.I. dirigida a:

Consorci Xarxa JOVES.net
Carrer Ramón y Cajal núm. 1
46900 Torrent (València)