Glossari:

Actitud racista. Comportaments de rebuig cap a grups i persones de cultures diferents. Poden produir fets discriminatoris.

Discriminació. Discriminació vol dir exclusió i tracte diferent. Discriminació vol dir diferenciar les persones pel fet de ser d'un país distint, d'una raça diferent, d'un sexe diferent, per qüestió religiosa, pel fet de tenir alguna minusvalidesa o simplement pel fet de ser vells. Discriminar és posar una barrera que ens separe de l'altre; és allunyar-lo per a poder manipular.

Etnocenstrisme és la creença incorrecta que les nostres pautes de conducta o la nostra manera de pensar és l’única correcta, la bona, la desitjable i totes aquelles maneres de vida que s’aparten de la nostra són incorrectes, poc evolucionades, o irracionals.

Generalització. Generalitzar és fer que alguna cosa siga general, és a dir que una afirmació serveix per a tot el grup.

Interculturalitat. Es dóna quan en una mateixa societat conviuen distintes cultures, una convivència des de la diversitat, a través d’interrelacions i contactes entre persones de diferents grups d’una mateixa societat.

Multiculturalitat. Quan en un mateix país hi ha diferents cultures que comparteixen un mateix territori.

Prejudici. Judici previ no comprovat de caràcter favorable o desfavorable al voltant d’un individu o grup.

Solidaritat. Viure units a altres persones i grups humans, compartint els seus interessos i necessitats; compensant les injustícies i fomentant un sentit de la justícia inexistent.

Tolerància. Respecte o consideració a les opinions i creences dels altres. “Tolerància” és el respecte i consideració activa de les opinions, costums, cultura o pràctiques dels altres, encara que siguen diferents a les nostres.

Xenofòbia. Actitud universal de rebuig a allò estrany o desconegut cap a grups socials de diferents valors o tradicions, als que consideren inferiors a la vegada que reforça la pròpia identitat de grup.

Apartheid. Política racista de principis de segle XX, que fou establerta per una minoria dirigent blanca a la República Sud-àfrica, en contra de la majoria negra. Consisteix en l’absoluta separació o segregació d’ètnies i en la negació de nombrosos drets cívics i polítics a la població negra.


Algunes Webs d'Interès >