Municipi

Dades membre

PICANYA

AJUNTAMENT
CIF: P4619500D
Adreça: Pça. Espanya, 1
CP: 46210
Dades Demogràfiques (any 2019)
Habitants 11901
Joves 1894 (15%)
Associacions Juvenils 1
Socis Juvenils 19 (9 Dones, 10 Homes)
Desglosament de dades
  Total Xiques Xics
Habitants 11901 6007 5679
Joves (15-19) 625 302 308
Joves (20-24) 591 391 347
Joves (25-29) 678 338 335