Municipi

Dades membre

Catarroja

Ajuntament de Catarroja
CIF: P4609600D
Adreça: Camí Reial, 22
CP: 46470
Representants
Representant al consell plenari: Miquel Verdeguer Mesado (Regidoria d'Infància, Adolescència i Joventut.)