Municipi

Dades membre

Alaquàs

Ajuntament d'Alaquàs
CIF: P-4600500-E
Adreça: C/ Major, 88
CP: 46970
Centres
Centre Juvenil El Passatge

Centre Juvenil El Passatge

Adreça: Avinguda Blasco Ibáñez, 57. 46970 Alaquàs
Telèfons:
  • 961502343
Horari: Dimarts a divendres d'11 a 14 hores i dilluns a divendres de 17:30 a 20 hores
Representants
Representant al consell plenari: Francisco Javier Antúnez de la Torre (Regidor de Joventut)
Suplents: Marta Casas Sánchez, Sandra Conde Fernández
Dades Demogràfiques (any 2019)
Habitants 30374
Joves 4543 (14%)
Associacions Juvenils 14
Socis Juvenils 912 (0 Dones, 0 Homes)
Desglosament de dades
  Total Xiques Xics
Habitants 30374 14985 15389
Joves (15-19) 1522 756 766
Joves (20-24) 1451 677 774
Joves (25-29) 1570 761 809