Municipi

Dades Demogràfiques (any 2019)
Habitants 43278
Joves 6798 (15%)
Associacions Juvenils 27
Socis Juvenils 0 (0 Dones, 0 Homes)
Desglosament de dades
  Total Xiques Xics
Habitants 43278 22277 21001
Joves (15-19) 2066 992 1074
Joves (20-24) 2187 1044 1143
Joves (25-29) 2545 1246 1299