Municipi

Dades membre

Paterna

Casa de la Juventud de Paterna
CIF: P4619200A
Adreça: Pl. Enginyer Castells nº 1
CP: 46980
Representants
Representant al consell plenari: Roberto Usina (Regidor de Joventut)
Dades Demogràfiques (any 2003)
Habitants 51491
Joves 12519 (24%)
Associacions Juvenils 14
Socis Juvenils 0 (0 Dones, 0 Homes)
Desglosament de dades
  Total Xiques Xics
Habitants 51491 6394 6125
Joves (15-19) 3353 1739 1614
Joves (20-24) 4302 2196 2106
Joves (25-29) 4864 2459 2405

Novetats

02 d'octubre de 2020

Formació per a monitores i monitors

Curs de monitor o monitora d'activitats de temps lliure infantil y juvenil