Política de protecció de dades

La present política forma part integrant de l'Avís legal de la pàgina web del Consorci Intermunicipal Xarxa JOVES.net (www.joves.net), d'ara endavant Xarxa JOVES.net.

1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Xarxa JOVES.net està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal de les Persones usuàries dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat (o Política de Protecció de Dades) la Xarxa JOVES.net informa les persones usuàries del lloc web: www.joves.net, dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en el lloc web, amb la finalitat que decidisquen, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

La Xarxa JOVES.net, es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que es tinga perfecte coneixement del seu contingut.

RESPONSABLE

El Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és la Xarxa JOVES.net.

Amb domicili social a aquest efecte al C/ Ramón y Cajal, 1 46900 de Torrent a València (Espanya).

Telèfon: (+34) 961599800 i Correu-e: [email protected]

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis propietat de la Xarxa JOVES.net, posats a la disposició dels Usuaris, responen, segons el cas concret, per a gestionar i atendre sol·licituds d'informació, dubtes, queixes, felicitacions o suggeriments a les publicacions o a qualsevol servei o activitat, actes o esdeveniments prestats, oferits, patrocinats i/o esponsoritzats per la Xarxa JOVES.net, així com conéixer l'opinió dels usuaris, i a més, gestionar les sol·licituds d'ocupació, mitjançant la recollida de currículums, amb la finalitat de poder contactar amb l'interessat i dur a terme un procés de selecció.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per a complir amb les obligacions legals, o se sol·licite la seua supressió per l'interessat i aquest estiga legitimat per a això.

LEGITIMACIÓ

La Xarxa JOVES.net està legitimada per al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per la persona interessada per a un o diverses finalitats específiques, tal com recull l'article 6.1. a) del Reglament General de Protecció de dades personals.

EXACTITUD DE LES DADES

D'altra banda, amb la finalitat que les dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguen a la realitat, es tractarà de mantindre actualitzats. De manera que, a aquest efecte, la Persona usuària haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estiga habilitat o comunicant-se, per un mitjà fefaent, a l'àrea o departament corresponent de la Xarxa JOVES.net.

 PERSONES DESTINATÀRIES

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitat/és expressada/s, en els supòsits previstos segons Llei.

DRETS DE LES PERSONES USUÀRIES

No obstant això, l'interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
  • Dret a sol·licitar la seua rectificació o supressió. 
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.

LA PERSONA interessada podrà exercitar tals drets mitjançant sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI, i en la qual especificarà quin d'aquests sol·licita siga satisfet, remesa a la Xarxa JOVES.net, domicili social a aquest efecte al C/ Ramón y Cajal, 1 46900 de Torrent a València (Espanya).

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

• MESURES DE SEGURETAT

Finalment s'informa que la Xarxa JOVES.net, adoptarà en el seu sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, preguem que es pose en contacte amb nosaltres enviant un email a [email protected]

Xarxa JOVES.net, 2021