Avís legal

1. AVÍS I INFORMACIÓ LEGALS I LA SEUA ACCEPTACIÓ

El present avís i informació legal (d’ara en avant, l’avís legal) regula l’ús del servei del portal d’Internet www.joves.net  (d’ara en avant, el portal) que el CONSORCI INTERMUNICIPAL XARXA JOVES.NET JOVES.NET (d’ara en avant, XARXA JOVES.NET o JOVES.NET), amb domicili social al carrer Ramón y Cajal, 1, 46904 de  Torrent, València (Espanya); amb CIF número V97197289, posa a disposició dels usuaris d’internet, actuant com el seu legítim propietari.

La utilització del portal atribueix la condició d’usuari del portal (d’ara en avant, usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada per XARXA JOVES.NET JOVES.NET en el moment mateix en què l’usuari accedisca al portal. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present avís legal en cada una de les ocasions en què es propose utilitzar el portal ja que pot patir modificacions.

La utilització de certs serveis oferits als usuaris a través del portal es troba sotmesa a condicions particulars pròpies (d’ara en avant, les condicions particulars) que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen el present avís legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització dels dits serveis, l’usuari també ha de llegir atentament les corresponents condicions particulars.

Així mateix, la utilització del portal es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions, llocs en coneixement de l’usuari per XARXA JOVES.NET JOVES.NET que substitueixen, completen i/o modifiquen el present avís legal.

2. OBJECTE

A través del portal, XARXA JOVES.NET JOVES.NET  facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i continguts (d’ara en avant, els serveis) posats a disposició per XARXA JOVES.NET JOVES.NET o per tercers.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PORTAL

3.1. Serveis oferits per la web.

a. Com a regla general, la prestació dels serveis, per part de XARXA JOVES.NET JOVES.NET, té caràcter gratuït per als usuaris. No obstant, XARXA JOVES.NET JOVES.NET podrà afegir determinats serveis de pagament.

3.2. Menors d’edat.

Per a fer ús dels serveis els menors d’edat han d’obtindre prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu.

La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i serveis a què accedeixen els menors d’edat correspon als majors al càrrec dels quals es troben. Com internet fa possible l’accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, s’informa els usuaris que hi ha mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

3.3. Obligació de fer un ús correcte del portal i dels serveis.

L’usuari es compromet a utilitzar el portal i els serveis de conformitat amb la llei, el present avís legal, les condicions particulars de certs serveis i la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

A l’efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present avís legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de totes maneres puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i qualsevol classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de XARXA JOVES.NET JOVES.NET, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’internet (maquinari i programari).

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(a) De totes maneres siga contrari, menyspree o atempte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació.

(b) Induïsca, incite o promoga actuacions delictives, denigradores, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic.

(c) Induïsca, incite o promoga actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

(d) Incorpore, pose a disposició o permeta accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic.

(e) Induïsca o puga induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.

(f) Induïsca o incite a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.

(g) Siga fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que induïsca o puga induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant.

(h) Es trobe protegit per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’usuari haja obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per a dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.

(i) Viole els secrets empresarials de tercers.

(j) Siga contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.

(k) De qualsevol manera menyscabe el crèdit de XARXA JOVES.NET o de tercers.

(l) Infringisca la normativa sobre secret de les comunicacions.

(m) Constituïsca, si és el cas, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constituïsca competència deslleial.

(n) Incorpore virus o altres elements físics o electrònics que puguen danyar o impedir el funcionament normal de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (maquinari i programari) de XARXA JOVES.NET o de tercers o que puguen danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en els dits equips informàtics.

(o) Provoque per les seues característiques (com ara format, extensió, etc.) dificultats en el funcionament normal del Servei.

(p) Continga etiquetes HTML diferents d’aquelles expressament autoritzades per XARXA JOVES.NET.

3.4. Obligació de fer un ús correcte dels continguts.

De conformitat amb el que disposa la clàusula 3.3, l’usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels usuaris en el portal, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tinga caràcter limitador, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones i la resta de continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic (d’ara en d'avant, els continguts), de conformitat ambla llicència Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 3.0 No adaptada (CC BY-SA 3.0) que permet Compartir-copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format, adaptar-remesclar, transformar i crear a partir del material per a qualsevol finalitat, fins i tot comercial.

3.5. Ús dels serveis oferits en el portal de conformitat amb la política anti-spamming de XARXA JOVES.NET.

L’usuari s’obliga a abstindre’s de:

(i) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que medie la seua amb la sol·licitud prèvia o consentiment.

(ii) Remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones.

(iii) Enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits.

(iv) Utilitzar llistes de distribució a què puga accedir-se a través dels serveis per a la realització de les activitats assenyalades en els apartats (i) a (iii) anteriors; (v) posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades demanats a partir de llistes de distribució.


Els usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-li’l a XARXA JOVES.NET lliurant un missatge a la següent adreça de correu electrònic:
[email protected]

3.6. Introducció d'hiperenllaços que permeten l’accés a les pàgines web del portal i als serveis.

Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposen establir un hiperenllaç entre la seua pàgina web i el portal (d’ara en avant, hiperenllaç) hauran de complir les condicions següents:

(a) L’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a l’home-page o pàgina d’inici del portal, però no podrà reproduir-les de cap manera.

(b) No es crearà un frame sobre les pàgines web del portal.

(c) No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre XARXA JOVES.NET, els seus directius, els seus empleats, les pàgines web del portal i els serveis subministrats.

(d) No es declararà ni es donarà a entendre que XARXA JOVES.NET ha autoritzat l’hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de cap manera els serveis oferits o posats a disposició de la pàgina web en què s’estableix l’hiperenllaç.

(e) Excepció feta d’aquells signes que formen part del mateix hiperenllaç, la pàgina Web en què s’establisca l’hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a XARXA JOVES.NET.

(f) I la pàgina web en què s’establisca l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre XARXA JOVES.NET i el propietari de la pàgina web en què s’establisca, ni l’acceptació i aprovació per part de XARXA JOVES.NET dels seus continguts o serveis.

4. NO LLICÈNCIA

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el portal són propietat de XARXA JOVES.NET o de tercers, sense que puga entendre’s que l’ús o accés al portal i/o als serveis atribuïsca a cap l’usuari dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de XARXA JOVES.NET, sense que puguen entendre’s cedits a l’usuari, en virtut del que estableix aquest avís legal, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguen existir sobre dits continguts més enllà del estrictament necessari per al correcte ús del Portal i dels serveis.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

5.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del portal i dels Serveis

5.1.1. Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fal·libilitat

XARXA JOVES.NET no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal i dels serveis. Quan això siga raonablement possible, XARXA JOVES.NET advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del portal i dels Serveis. XARXA JOVES.NET tampoc garanteix la utilitat del portal i dels serveis per a la realització de cap activitat en concret ni la seua infal·libilitat i, en particular, encara que no de mode exclusiu, que els usuaris puguen efectivament utilitzar el portal i els serveis, accedir a les distintes pàgines web que formen el portal o a aquelles des de les que es presten els serveis.

XARXA JOVES.NET EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUÍS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUEN DEURE’S A LA FALTA DE DISPONIBILITAT O DE CONTINUÏTAT DEL FUNCIONAMENT DEL PORTAL I DELS SERVEIS, A LA DEFRAUDACIÓ DE LA UTILITAT QUE ELS USUARIS HAGUEREN POGUT ATRIBUIR AL PORTAL I ALS SERVEIS, A LA FAL·LIBILITAT DEL PORTAL I DELS SERVEIS, I EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MODE EXCLUSIU, A LES ERRADES EN L’ACCÉS A LES DISTINTES PÀGINES WEB DEL PORTAL O A AQUELLES DES DE LES QUE ES PRESTEN ELS SERVEIS.

5.1.2. Privacitat i seguretat en la utilització del portal i dels serveis.

XARXA JOVES.NET no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització del portal i dels serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguen tindre coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del portal i dels serveis.

XARXA JOVES.NET EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUÍS DE TOTA NATURALESA QUE POGUEREN DEURE’S AL CONEIXEMENT QUE PUGUEN TINDRE TERCERS NO AUTORITZATS DE LA CLASSE, CONDICIONS, CARACTERÍSTIQUES I CIRCUMSTÀNCIES DE L’ÚS QUE ELS USUARIS FAN DEL PORTAL I DELS SERVEIS.

5.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts.

5.2.1. Qualitat.

XARXA JOVES.NET no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.      

XARXA JOVES.NET EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUÍS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUEN DEURE’S A LA PRESÈNCIA DE VIRUS O A LA PRESÈNCIA D’ALTRES ELEMENTS EN ELS CONTINGUTS QUE PUGUEN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMÀTIC, DOCUMENTS ELECTRÒNICS O FITXERS DELS USUARIS.

5.2.2. Licitud, fiabilitat i utilitat.

XARXA JOVES.NET no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts.       

XARXA JOVES.NET EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUÍS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUEN DEURE’S A LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMAMENT, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS I, EN PARTICULAR, TOT I QUE NO DE MODE EXCLUSIU, PELS DANYS I PERJUÍS QUE PUGUEN DEURE’S A:

(A) L’INCOMPLIMENT DE LA LLEI, LA MORAL I ELS BONS COSTUMS GENERALMENT ACCEPTADES O L’ORDRE PÚBLIC COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMAMENT, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS.

(B) LA INFRACCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, DELS SECRETS EMPRESARIALS, DE COMPROMISOS CONTRACTUALS DE QUALSEVOL CLASSE, DELS DRETS A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I FAMILIAR I A LA IMATGE DE LES PERSONES, DELS DRETS DE PROPIETAT I DE TOTA ALTRA NATURALESA PERTANYENTS A UN TERCER COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMAMENT, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS.

(C) LA REALITZACIÓ D’ACTES DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL I PUBLICITAT IL·LÍCITA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMAMENT, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS.

(D) LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT, PERTINÈNCIA I/O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS.

(E) LA INADEQUACIÓ PER A QUALSEVOL CLASSE DE PROPÒSIT I LA DEFRAUDACIÓ DE LES EXPECTATIVES GENERADES PELS CONTINGUTS.      

(F) L’INCOMPLIMENT, RETARD EN EL COMPLIMENT, COMPLIMENT DEFECTUÓS O TERMINACIÓ PER QUALSEVOL CAUSA DE LES OBLIGACIONS CONTRETES PER TERCERS I CONTRACTES REALITZATS AMB TERCERS A TRAVÉS DE O AMB MOTIU DE L’ACCÉS ALS CONTINGUTS.    

(G) ELS VICIS I DEFECTES DE QUALSEVOL CLASSE DELS CONTINGUTS TRANSMESOS, DIFOSOS, EMMAGATZEMATS, POSATS A DISPOSICIÓ O D’UNA ALTRA FORMA TRANSMESOS O POSATS A DISPOSICIÓ, REBUTS, OBTINGUTS O ALS QUE S’HAJA ACCEDIT A TRAVÉS DEL PORTAL O DELS SERVEIS.

5.2.3. Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat.

XARXA JOVES.NET no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts.

XARXA JOVES.NET EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUÍS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUEN DEURE’S A LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT I/O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS.

5.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels serveis prestats per tercers a través del portal.

5.3.1. Qualitat.

XARXA JOVES.NET no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els serveis prestats per tercers a través del portal que puguen produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

XARXA JOVES.NET EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUÍS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUEN DEURE’S A LA PRESÈNCIA DE VIRUS O A LA PRESÈNCIA D’ALTRES ELEMENTS LESIUS EN ELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL QUE PUGUEN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMÀTIC, DOCUMENTS ELECTRÒNICS O FITXERS DELS USUARIS.

5.3.2. Licitud, fiabilitat i utilitat

XARXA JOVES.NET no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través del portal.

XARXA JOVES.NET EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUÍS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUEN DEURE’S ALS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL, I EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MODE EXCLUSIU, PELS DANYS I PERJUÍS QUE PUGUEN DEURE’S A:

(A) L’INCOMPLIMENT DE LA LLEI, LA MORAL I ELS BONS COSTUMS GENERALMENT ACCEPTATS O L’ORDRE PÚBLIC COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL.       

(B) LA INFRACCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, DELS SECRETS EMPRESARIALS, DE COMPROMISOS CONTRACTUALS DE QUALSEVOL CLASSE, DELS DRETS A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I FAMILIAR I A LA IMATGE DE LES PERSONES, DELS DRETS DE PROPIETAT I DE TOTA ALTRA NATURALESA PERTANYENTS A UN TERCER COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL.

(C) LA REALITZACIÓ D’ACTES DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL I PUBLICITAT IL·LÍCITA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL.

(D) LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT, PERTINÈNCIA I/O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS TRANSMESOS, DIFOSOS, EMMAGATZEMATS, REBUTS, OBTINGUTS, POSATS A DISPOSICIÓ O ACCESSIBLES MITJANÇANT ELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL.

(E) LA INADEQUACIÓ PER A QUALSEVOL CLASSE DE PROPÒSIT DE I LA DEFRAUDACIÓ DE LES EXPECTATIVES GENERADES PELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL.

(F) L’INCOMPLIMENT, RETARD EN EL COMPLIMENT, COMPLIMENT DEFECTUÓS O TERMINACIÓ PER QUALSEVOL CAUSA DE LES OBLIGACIONS CONTRETES PER TERCERS I CONTRACTES REALITZATS AMB TERCERS EN RELACIÓ AMB O AMB MOTIU DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A TRAVÉS DEL PORTAL.

(G) ELS VICIS I DEFECTES DE QUALSEVOL CLASSE DELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL.

5.4. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, continguts i serveis i allotjats fora del portal.

El portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (com ara, entre altres, enllaços, bàners, botons), directoris i ferramentes de recerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers (d’ara en avant, llocs enllaçats). La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i ferramentes de recerca en el portal té per únic objecte facilitar als usuaris la recerca i accés a la informació, continguts i serveis disponibles en internet.

Els resultats de ferramentes de recerca són proporcionats directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics, per la qual cosa XARXA JOVES.NET no pot controlar i no controla aqueixos resultats i, en particular, que entre ells apareguen llocs d’internet els continguts dels quals puguen resultar il·lícits, contraris a la moral o als bons costums o considerats inapropiats per altres motius. En el cas que un usuari considere que en algun dels llocs inclosos en els resultats de la recerca es conté activitat o informació il·lícita i estiga interessat a sol·licitar la supressió de l’enllaç pot posar en marxa el procediment previst en la clàusula setena del present avís legal.

XARXA JOVES.NET no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercer la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. L’usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.

XARXA JOVES.NET NO GARANTEIX NI ASSUMEIX CAP TIPUS DE RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUÍS DE QUALSEVOL CLASSE QUE PUGUEN DEURE’S A:

(A) EL FUNCIONAMENT, DISPONIBILITAT, ACCESSIBILITAT O CONTINUÏTAT DELS LLOCS ENLLAÇATS.

(B) EL MANTENIMENT DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS, EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS.

(C) LA PRESTACIÓ O TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS.

(D) LA QUALITAT, LICITUD, FIABILITAT I UTILITAT DE LA INFORMACIÓ CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS, EN ELS MATEIXOS TERMES I AMB EL MATEIX ABAST DISPOSAT EN LA CONDICIÓ GENERAL 5.2 I 5.3 RESPECTE DELS CONTINGUTS I DELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL.

5.5. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del portal, dels serveis i dels continguts pels usuaris.

XARXA JOVES.NET no té obligació de controlar i no controla la utilització que els usuaris fan del portal, dels serveis i dels continguts. En particular, XARXA JOVES.NET no garanteix que els usuaris utilitzen el portal, els serveis i els continguts de conformitat amb el present avís legal i, si és el cas, amb les condicions particulars que siguen aplicables, ni que ho facen de forma diligent i prudent. XARXA JOVES.NET tampoc té l’obligació de verificar i no verifica la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres usuaris.

XARXA JOVES.NET EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUÍS DE TOTA NATURALESA QUE POGUEREN DEURE’S A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS I DELS CONTINGUTS PER PART DELS USUARIS O QUE PUGUEN DEURE’S A LA FALTA DE VERACITAT, VIGÈNCIA, EXHAUSTIVITAT I/O AUTENTICITAT DE LA INFORMACIÓ QUE ELS USUARIS PROPORCIONEN A ALTRES USUARIS SOBRE SI MATEIXOS I, EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE FORMA EXCLUSIVA, PELS DANYS I PERJUÍS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUEN DEURE’S A LA SUPLANTACIÓ DE LA PERSONALITAT D’UN TERCER EFECTUADA PER UN USUARI EN QUALSEVOL CLASSE DE COMUNICACIÓ REALITZADA A TRAVÉS DEL PORTAL.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, el/els intervinent/s queda/en informat/s i expressament consent/ixen la incorporació de les seues dades, inclosa l’adreça de correu electrònic i telèfon mòbil, als fitxers de dades de caràcter personal dels que siga responsable XARXA JOVES.NET, així com el tractament informatitzat o no dels mateixos. Les dades regides seran tractades amb una finalitat comercial, financera, operativa, estadística per XARXA JOVES.NET autoritzant expressament a aquesta per a realitzar valoracions de risc així com l’extracció, emmagatzemament de dades i estudis de màrqueting, a fi d’adequar les seues ofertes comercials al seu perfil particular i per al va enviar de comunicacions comercials electròniques. Igualment autoritze/n a XARXA JOVES.NET a dur a terme l’enviament d’avisos o alertes relatives a la seua activitat al seu telèfon mòbil, correu electrònic o qualsevol altre canal que en un futur poguera incorporar XARXA JOVES.NET per a la remissió de les mateixes.

XARXA JOVES.NET podrà consultar les seues dades en fitxers de solvència patrimonial relatius al compliment o incompliment d’obligacions dineràries, i igualment podrà en cas d’impagament, retard o mora, comunicar les seues dades als referits fitxers una vegada es donen els requisits legals.

El/els intervinent/s haurà/an de comunicar a XARXA JOVES.NET les modificacions que es produïsquen en les seues dades personals. XARXA JOVES.NET no serà responsable de les conseqüències que pogueren derivar-se per al/als intervinent/s per la seua falta de diligència en l’actualització de les referides dades.

En aquest sentit XARXA JOVES.NET queda autoritzada a utilitzar les dades per a enviar per qualsevol mitjà al/als intervinent/s informacions comercials relatives a qualssevol béns, productes o serveis que comercialitzen o financen, directament o indirectament, tant en l’actualitat o en el futur. Les dades personals que es faciliten pel/s intervinent/s al responsable del fitxer té caràcter obligatori per a la contractació del present producte.

XARXA JOVES.NET garanteix que totes les dades personals continguts en el present document seran utilitzats amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter personal. El present consentiment s’atorga sense perjuí de tots els drets que assisteix en virtut de la norma abans citada i especialment de la possibilitat d’exercitar gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seues dades i revocació de la seua autorització sense efectes retroactius, que podran ser exercits dirigint una comunicació per escrit a la direcció: carrer Ramón y Cajal, 1, 46900 de Torrent, València (Espanya), aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acredite la seua identitat.

XARXA JOVES.NET es compromet al compliment de la seua obligació de secret respecte als dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los, inclús després de conclosa la relació contractual, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El client atorga el seu consentiment a XARXA JOVES.NET per a rebre d’aquesta última publicitat de productes o serveis de la mateixa o de tercers, sempre relacionats amb serveis afins al nostre objecte social. Si no desitja rebre qualsevol de les dites publicitats, podrà comunicar-ho a la direcció indicada en l’apartat 1 d’aquesta clàusula, per mitjà d’un escrit en el que obre data i firma original.

XARXA JOVES.NET pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines web del portal. Les cookies que es puguen utilitzar en els llocs i pàgines web del portal s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que XARXA JOVES.NET reconega els navegadors dels usuaris registrats després que aquests s’hagen registrat per primera vegada, sense que hagen de registrar-se en cada visita per a accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor, consulte les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació. Per a utilitzar el portal, no resulta necessari que l’usuari permeta la instal·lació de les cookies enviades per XARXA JOVES.NET, sense perjuí que en aquest cas serà necessari que l’usuari es registre cada vegada que accedisca a un servei que requerisca el previ registre.

Les cookies que s’utilitzen en els llocs i pàgines web del portal poden ser servides per XARXA JOVES.NET, i en aquest cas se serveixen des dels distints servidors operats per aquestes, o des dels servidors de determinats tercers que ens presten serveis i serveixen les cookies per compte de XARXA JOVES.NET (com per exemple, les cookies que s’empren per a servir la publicitat o determinats continguts i que fan que l’usuari visualitze la publicitat o certs continguts en el temps, nombre de vegades i forma predeterminats). Sempre que no haja activat l’opció que impedeix la instal·lació de cookies en el seu disc dur, l’usuari podrà explorar el seu disc dur seguint el manual d’instruccions i ajuda del seu sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius Windows haurà de consultar la carpeta C (o la unitat de disc corresponent "/Windows/Cookies") per a conéixer amb major detall cada servidor des d’on s’envien les cookies.

7. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer considere que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del portal, i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d’enviar una notificació a XARXA JOVES.NET en la que es continguen els punts següents:

(a) Dades personals del reclamant: nom, direcció, número de telèfon i adreça de correu electrònic.

(b) Especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme en el portal i, en particular, quan es tracte d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seua localització en les pàgines web.

(c) Fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de l’activitat.

(d) En el supòsit de violació de drets, firma manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per a actuar en nom i per compte d’aquesta.

(e) Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

8. NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions (d’ara en avant, les notificacions) per part de l’usuari a XARXA JOVES.NET es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es dirigisquen al Servei d’Atenció a l’Usuari d’alguna de les següents formes:

(a) Enviament per correu postal a la direcció següent: C/ Ramón y Cajal, 1, 46900 de Torrent, València (Espanya). (b) Comunicació per mitjà d’una trucada XARXA JOVES.NET al número de telèfon: (+34) 961599800.

(c) Enviament per correu electrònic a la direcció següent: [email protected]

Totes les notificacions per part de XARXA JOVES.NET a l’usuari es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzen d’alguna de les maneres següents:

(a) Enviament per correu postal al domicili de l’usuari quan aquest haja sigut prèviament lloc en coneixement de XARXA JOVES.NET.

(b) Enviament per correu electrònic a qualsevol de les bústies que l’usuari disposa o puga disposar com a part de qualsevol altre servei que XARXA JOVES.NET preste a l’usuari.

(c) Comunicació per mitjà d’una trucada de XARXA JOVES.NET al número de telèfon de l’usuari, quan aquest haja sigut prèviament lloc en coneixement de XARXA JOVES.NET.

(d) Mitjançant missatges emergents enviats durant la prestació dels serveis per part de XARXA JOVES.NET a l’usuari.

En aquest sentit, totes les notificacions que efectue XARXA JOVES.NET a l’usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment assenyalats. A aquests efectes, l’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a XARXA JOVES.NET tots els canvis relatius a les dades de notificació.

9. RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS

XARXA JOVES.NET podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels serveis a aquells usuaris que incomplisquen el que estableix el present avís legal.

10. DURACIÓ I TERMINACIÓ

La prestació del servei de portal i dels altres serveis té, en principi, una duració indefinida. XARXA JOVES.NET, no obstant això, està autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei del portal i/o de qualsevol dels Serveis en qualsevol moment, sense perjuí del que s’haguera disposat respecte d’això en les corresponents condicions particulars. Quan això siga raonablement possible, XARXA JOVES.NET advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació del servei de portal i dels altres serveis.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE

El present avís legal es regeix en tots i cada un dels seus extrems per la llei espanyola.
Per a qualsevol suggeriment o proposta de col·laboració, pot escriure un correu electrònic a
[email protected] o trucar al telèfon (+34) 961599800.

12. FUR LEGAL 

Ambdues parts, amb renúncia expressa al fur que per llei poguera correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de València (Espanya), per a la resolució de les controvèrsies que sorgisquen amb motiu de la interpretació o de l’execució del present contracte.

__________________________________________________

1. AVISO E INFORMACIÓN LEGALES Y SU ACEPTACIÓN

El presente aviso e información legales (en adelante, el "Aviso Legal") regula el uso del servicio del portal de Internet www.joves.net  (en adelante, el "Portal") que el CONSORCI INTERMUNICIPAL XARXA JOVES.NET JOVES.NET  (en adelante, " XARXA JOVES.NET JOVES.NET"), con domicilio social en la calle Ramón y Cajal, 1 46904 de  Torrent en Valencia (España); con CIF número V97197289, pone a disposición de los usuarios de Internet, actuando como su legítimo propietario.

 La utilización del Portal atribuye la condición de usuario del Portal (en adelante, el "Usuario") e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal en la versión publicada por XARXA JOVES.NET JOVES.NET en el momento mismo en que el Usuario acceda al Portal. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el Portal, ya que aquél puede sufrir modificaciones.

La utilización de ciertos servicios ofrecidos a los Usuarios a través del Portal se encuentra sometida a condiciones particulares propias (en adelante, las "Condiciones Particulares") que, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican el presente Aviso Legal. Por lo tanto, con anterioridad a la utilización de dichos servicios, el Usuario también ha de leer atentamente las correspondientes Condiciones Particulares.

Asimismo, la utilización del Portal se encuentra sometida igualmente a todos los avisos, reglamentos de uso e instrucciones, puestos en conocimiento del Usuario por XARXA JOVES.NET JOVES.NET que sustituyen, completan y/o modifican el presente Aviso Legal.

2. OBJETO

A través del Portal, XARXA JOVES.NET JOVES.NET  facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos (en adelante, los "Servicios") puestos a disposición por XARXA JOVES.NET JOVES.NET  o por terceros.

3. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL PORTAL

3.1. Servicios ofrecidos por la Web.

a.)- Como regla general, la prestación de los Servicios, por parte de XARXA JOVES.NET JOVES.NET  , tiene carácter gratuito para los Usuarios. No obstante XARXA JOVES.NET JOVES.NET podrá añadir determinados servicios de pago.

3.2. Menores de edad

Para hacer uso de los Servicios los menores de edad deben obtener previamente permiso de sus padres, tutores o representantes legales, quienes serán considerados responsables de todos los actos realizados por los menores a su cargo.

La plena responsabilidad en la determinación de los concretos contenidos y Servicios a los que acceden los menores de edad corresponde a los mayores a cuyo cargo se encuentran. Como Internet hace posible el acceso a contenidos que pueden no ser apropiados para menores, se informa a los Usuarios de que existen mecanismos, en particular programas informáticos de filtro y bloqueo, que permiten limitar los contenidos disponibles y, aunque no resultan infalibles, son de especial utilidad para controlar y restringir los materiales a los que pueden acceder los menores.

3.3. Obligación de hacer un uso correcto del Portal y de los Servicios

El Usuario se compromete a utilizar el Portal y los Servicios de conformidad con la ley, el presente Aviso Legal, las Condiciones Particulares de ciertos Servicios y demás avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos en su conocimiento, así como con la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.

A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los Servicios con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el presente Aviso Legal, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los Servicios, los equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático (hacking) de XARXA JOVES.NET JOVES.NET, de otros Usuarios o de cualquier usuario de Internet (hardware y software).

En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que:

(a) de cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los Tratados internacionales y en el resto de la legislación;

 (b) induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;

 (c) induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición;

 (d) incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;

(e) induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor;

(f) induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y el equilibrio psíquico;

(g) sea falso, ambiguo, inexacto, exagerado o extemporáneo, de forma que induzca o pueda inducir a error sobre su objeto o sobre las intenciones o propósitos del comunicante;

(h) se encuentre protegido por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial pertenecientes a terceros, sin que el Usuario haya obtenido previamente de sus titulares la autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar

(i) viole los secretos empresariales de terceros;

(j) sea contrario al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas;

(k) de cualquier manera menoscabe el crédito de XARXA JOVES.NET o de terceros

(l) infrinja la normativa sobre secreto de las comunicaciones;

 (m) constituya, en su caso, publicidad ilícita, engañosa o desleal y, en general, que constituya competencia desleal;

(n) incorpore virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o impedir el normal funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informáticos (hardware y software) de XARXA JOVES.NET o de terceros o que puedan dañar los documentos electrónicos y archivos almacenados en dichos equipos informáticos;

(o) provoque por sus características (tales como formato, extensión, etc.) dificultades en el normal funcionamiento del Servicio;

(p) contenga etiquetas HTML distintas de aquéllas expresamente autorizadas por XARXA JOVES.NET.

3.4. Obligación de hacer un uso correcto de los Contenidos

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 3.3, el Usuario se compromete a utilizar los contenidos puestos a disposición de los Usuarios en el Portal, entendiendo por estos, sin que esta enumeración tenga carácter limitativo, los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico (en adelante, los "Contenidos"), de conformidad con la licencia Creative Commons Recocimiento-CompartirIgual 3.0 No adaptada (CC BY-SA 3.0) que permite Compartir-copiar y redistribuir el material en qualquier medio y formato, adaptar-remezclar, transformar y crear a partir del material para qualsevol finalidad, incluso comercial.

3.5. Uso de los Servicios ofrecidos en el Portal de conformidad con la Política Anti-Spamming de XARXA JOVES.NET

El Usuario se obliga a abstenerse de:

(i) recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa solicitud o consentimiento;


(ii) remitir cualesquiera otros mensajes no solicitados ni consentidos previamente a una pluralidad de personas;


(iii) enviar cadenas de mensajes electrónicos no solicitados ni previamente consentidos;


(iv) utilizar listas de distribución a las que pueda accederse a través de los Servicios para la realización de las actividades señaladas en los apartados (i) a (iii) anteriores; (v) poner a disposición de terceros, con cualquier finalidad, datos recabados a partir de listas de distribución.


Los Usuarios o terceros perjudicados por la recepción de mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas podrán comunicárselo a XARXA JOVES.NET remitiendo un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]

3.6. Introducción de hiperenlaces que permitan el acceso a las páginas Web del Portal y a los Servicios

Los Usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan establecer un hiperenlace entre su página Web y el Portal (en adelante, el "Hiperenlace") deberán cumplir las condiciones siguientes:

(a) el Hiperenlace únicamente permitirá el acceso a la home-page o página de inicio del Portal, pero no podrá reproducirlas de ninguna forma;

(b) no se creará un frame sobre las páginas Web del Portal;

(c) no se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre XARXA JOVES.NET, sus directivos, sus empleados, las páginas Web del Portal y los Servicios suministrados;

(d) no se declarará ni se dará a entender que XARXA JOVES.NET ha autorizado el Hiperenlace o que ha supervisado o asumido de cualquier forma los servicios ofrecidos o puestos a disposición de la página Web en la que se establece el Hiperenlace;

(e) excepción hecha de aquellos signos que formen parte del mismo Hiperenlace, la página Web en la que se establezca el Hiperenlace no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a XARXA JOVES.NET;

(f) Y la página Web en la que se establezca el Hiperenlace no contendrá informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden público, así como tampoco contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros.

El establecimiento del Hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre XARXA JOVES.NET y el propietario de la página Web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de XARXA JOVES.NET de sus contenidos o servicios.

4. NO LICENCIA

Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el Portal son propiedad de XARXA JOVES.NET o de terceros, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al Portal y/o a los Servicios atribuya al Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.

Asimismo, los Contenidos son propiedad intelectual de XARXA JOVES.NET, sin que puedan entenderse cedidos al Usuario, en virtud de lo establecido en este Aviso Legal, ninguno de los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre dichos Contenidos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso del Portal y de los Servicios.

5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD

5.1. Exclusión de garantías y de responsabilidad por el funcionamiento del Portal y de los Servicios

5.1.1. Disponibilidad y continuidad, utilidad y falibilidad

XARXA JOVES.NET no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Portal y de los Servicios. Cuando ello sea razonablemente posible, XARXA JOVES.NET advertirá previamente de las interrupciones en el funcionamiento del Portal y de los Servicios. XARXA JOVES.NET tampoco garantiza la utilidad del Portal y de los Servicios para la realización de ninguna actividad en concreto, ni su infalibilidad y, en particular, aunque no de modo exclusivo, que los Usuarios puedan efectivamente utilizar el Portal y los Servicios, acceder a las distintas páginas Web que forman el Portal o a aquéllas desde las que se prestan los Servicios.

XARXA JOVES.NET EXCLUYE, CON TODA LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD O DE CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL Y DE LOS SERVICIOS, A LA DEFRAUDACIÓN DE LA UTILIDAD QUE LOS USUARIOS HUBIEREN PODIDO ATRIBUIR AL PORTAL Y A LOS SERVICIOS, A LA FALIBILIDAD DEL PORTAL Y DE LOS SERVICIOS, Y EN PARTICULAR, AUNQUE NO DE MODO EXCLUSIVO, A LOS FALLOS EN EL ACCESO A LAS DISTINTAS PÁGINAS WEB DEL PORTAL O A AQUELLAS DESDE LAS QUE SE PRESTAN LOS SERVICIOS.

5.1.2. Privacidad y seguridad en la utilización del Portal y de los Servicios

XARXA JOVES.NET no garantiza la privacidad y seguridad de la utilización del Portal y de los Servicios y, en particular, no garantiza que terceros no autorizados no puedan tener conocimiento de la clase, condiciones, características y circunstancias del uso que los Usuarios hacen del Portal y de los Servicios.

XARXA JOVES.NET EXCLUYE, CON TODA LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE PUDIERAN DEBERSE AL CONOCIMIENTO QUE PUEDAN TENER TERCEROS NO AUTORIZADOS DE LA CLASE, CONDICIONES, CARACTERÍSTICAS Y CIRCUNSTANCIAS DEL USO QUE LOS USUARIOS HACEN DEL PORTAL Y DE LOS SERVICIOS.

5.2. Exclusión de garantías y de responsabilidad por los Contenidos

5.2.1. Calidad

XARXA JOVES.NET no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los Contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático.

XARXA JOVES.NET EXCLUYE, CON TODA LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE A LA PRESENCIA DE VIRUS O A LA PRESENCIA DE OTROS ELEMENTOS EN LOS CONTENIDOS QUE PUEDAN PRODUCIR ALTERACIONES EN EL SISTEMA INFORMÁTICO, DOCUMENTOS ELECTRONICOS O FICHEROS DE LOS USUARIOS.

5.2.2. Licitud, fiabilidad y utilidad

XARXA JOVES.NET no garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad de los Contenidos.

XARXA JOVES.NET EXCLUYE, CON TODA LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE A LA TRANSMISIÓN, DIFUSIÓN, ALMACENAMIENTO, PUESTA A DISPOSICIÓN, RECEPCIÓN, OBTENCIÓN O ACCESO A LOS CONTENIDOS, Y EN PARTICULAR, AUNQUE NO DE MODO EXCLUSIVO, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDAN DEBERSE A:

(A) EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY, LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES GENERALMENTE ACEPTADAS O EL ORDEN PÚBLICO COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSMISIÓN, DIFUSIÓN, ALMACENAMIENTO, PUESTA A DISPOSICIÓN, RECEPCIÓN, OBTENCIÓN O ACCESO A LOS CONTENIDOS;

(B) LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES, DE COMPROMISOS CONTRACTUALES DE CUALQUIER CLASE, DE LOS DERECHOS AL HONOR, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y A LA IMAGEN DE LAS PERSONAS, DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD Y DE TODA OTRA NATURALEZA PERTENECIENTES A UN TERCERO COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSMISIÓN, DIFUSIÓN, ALMACENAMIENTO, PUESTA A DISPOSICIÓN, RECEPCIÓN, OBTENCIÓN O ACCESO A LOS CONTENIDOS;

(C) LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL Y PUBLICIDAD ILÍCITA COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSMISIÓN, DIFUSIÓN, ALMACENAMIENTO, PUESTA A DISPOSICIÓN, RECEPCIÓN, OBTENCIÓN O ACCESO A LOS CONTENIDOS;

(D) LA FALTA DE VERACIDAD, EXACTITUD, EXHAUSTIVIDAD, PERTINENCIA Y/O ACTUALIDAD DE LOS CONTENIDOS;

(E) LA INADECUACIÓN PARA CUALQUIER CLASE DE PROPÓSITO Y LA DEFRAUDACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS GENERADAS POR LOS CONTENIDOS;

(F) EL INCUMPLIMIENTO, RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O TERMINACIÓN POR CUALQUIER CAUSA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR TERCEROS Y CONTRATOS REALIZADOS CON TERCEROS A TRAVÉS DE O CON MOTIVO DEL ACCESO A LOS CONTENIDOS;

(G) LOS VICIOS Y DEFECTOS DE TODA CLASE DE LOS CONTENIDOS TRANSMITIDOS, DIFUNDIDOS, ALMACENADOS, PUESTOS A DISPOSICIÓN O DE OTRA FORMA TRANSMITIDOS O PUESTOS A DISPOSICIÓN, RECIBIDOS, OBTENIDOS O A LOS QUE SE HAYA ACCEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL O DE LOS SERVICIOS.

5.2.3. Veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad

XARXA JOVES.NET no garantiza la veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de los Contenidos.

XARXA JOVES.NET EXCLUYE, CON TODA LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE A LA FALTA DE VERACIDAD, EXACTITUD, EXHAUSTIVIDAD Y/O ACTUALIDAD DE LOS CONTENIDOS.

5.3. Exclusión de garantías y de responsabilidad por los servicios prestados por terceros a través del Portal

5.3.1. Calidad

XARXA JOVES.NET no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los servicios prestados por terceros a través del Portal que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático.

XARXA JOVES.NET EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE A LA PRESENCIA DE VIRUS O A LA PRESENCIA DE OTROS ELEMENTOS LESIVOS EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS A TRAVÉS DEL PORTAL QUE PUEDAN PRODUCIR ALTERACIONES EN EL SISTEMA INFORMÁTICO, DOCUMENTOS ELECTRONICOS O FICHEROS DE LOS USUARIOS.

5.3.2. Licitud, fiabilidad y utilidad

XARXA JOVES.NET no garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad de los servicios prestados por terceros a través del Portal.

XARXA JOVES.NET EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS A TRAVÉS DEL PORTAL, Y EN PARTICULAR, AUNQUE NO DE MODO EXCLUSIVO, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDAN DEBERSE A:

 
(A) EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY, LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES GENERALMENTE ACEPTADAS O EL ORDEN PÚBLICO COMO CONSECUENCIA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TERCEROS A TRAVÉS DEL PORTAL;

(B) LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES, DE COMPROMISOS CONTRACTUALES DE CUALQUIER CLASE, DE LOS DERECHOS AL HONOR, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y A LA IMAGEN DE LAS PERSONAS, DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD Y DE TODA OTRA NATURALEZA PERTENECIENTES A UN TERCERO COMO CONSECUENCIA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TERCEROS A TRAVÉS DEL PORTAL;

(C) LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL Y PUBLICIDAD ILÍCITA COMO CONSECUENCIA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TERCEROS A TRAVÉS DEL PORTAL;

(D) LA FALTA DE VERACIDAD, EXACTITUD, EXHAUSTIVIDAD, PERTINENCIA Y/O ACTUALIDAD DE LOS CONTENIDOS TRANSMITIDOS, DIFUNDIDOS, ALMACENADOS, RECIBIDOS, OBTENIDOS, PUESTOS A DISPOSICIÓN O ACCESIBLES MEDIANTE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS A TRAVÉS DEL PORTAL;

(E) LA INADECUACIÓN PARA CUALQUIER CLASE DE PROPÓSITO DE Y LA DEFRAUDACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS GENERADAS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS A TRAVÉS DEL PORTAL;

(F) EL INCUMPLIMIENTO, RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O TERMINACIÓN POR CUALQUIER CAUSA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR TERCEROS Y CONTRATOS REALIZADOS CON TERCEROS EN RELACIÓN CON O CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TRAVÉS DEL PORTAL;

(G) LOS VICIOS Y DEFECTOS DE TODA CLASE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS A TRAVÉS DEL PORTAL.

5.4. Exclusión de garantías y de responsabilidad por la información, contenidos y servicios y alojados fuera del Portal

El Portal pone a disposición de los Usuarios dispositivos técnicos de enlace (tales como, entre otros, links, banners, botones), directorios y herramientas de búsqueda que permiten a los Usuarios acceder a sitios Web pertenecientes y/o gestionados por terceros (en adelante, "Sitios Enlazados"). La instalación de estos enlaces, directorios y herramientas de búsqueda en el Portal tiene por único objeto facilitar a los Usuarios la búsqueda y acceso a la información, contenidos y servicios disponibles en Internet.

Los resultados de herramientas de búsqueda son proporcionados directamente por terceros y son consecuencia del funcionamiento automático de mecanismos técnicos, por lo que XARXA JOVES.NET no puede controlar y no controla esos resultados y, en particular, que entre ellos aparezcan sitios de Internet cuyos contenidos puedan resultar ilícitos, contrarios a la moral o a las buenas costumbres o considerados inapropiados por otros motivos. En el supuesto de que un usuario considere que en alguno de los sitios incluidos en los resultados de la búsqueda se contiene actividad o información ilícita y esté interesado en solicitar la supresión del enlace puede poner en marcha el procedimiento previsto en la cláusula séptima del presente Aviso legal.

XARXA JOVES.NET no ofrece ni comercializa por sí ni por medio de tercero la información, contenidos y servicios disponibles en los Sitios Enlazados, ni los controla previamente, aprueba, recomienda, vigila ni hace propios. El Usuario, por tanto, debe extremar la prudencia en la valoración y utilización de la información, contenidos y servicios existentes en los Sitios Enlazados.

XARXA JOVES.NET NO GARANTIZA NI ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODA CLASE QUE PUEDAN DEBERSE A:

(A) EL FUNCIONAMIENTO, DISPONIBILIDAD, ACCESIBILIDAD O CONTINUIDAD DE LOS SITIOS ENLAZADOS;

(B) EL MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN, CONTENIDOS Y SERVICIOS, EXISTENTES EN LOS SITIOS ENLAZADOS;

(C) LA PRESTACIÓN O TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN, CONTENIDOS Y SERVICIOS EXISTENTES EN LOS SITIOS ENLAZADOS;

(D) LA CALIDAD, LICITUD, FIABILIDAD Y UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDOS Y SERVICIOS EXISTENTES EN LOS SITIOS ENLAZADOS, EN LOS MISMOS TÉRMINOS Y CON EL MISMO ALCANCE DISPUESTO EN LA CONDICIÓN GENERAL 5.2 Y 5.3 RESPECTO DE LOS CONTENIDOS Y DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS A TRAVÉS DEL PORTAL.

5.5. Exclusión de garantías y de responsabilidad por la utilización del Portal, de los Servicios y de los Contenidos por los Usuarios

XARXA JOVES.NET no tiene obligación de controlar y no controla la utilización que los Usuarios hacen del Portal, de los Servicios y de los Contenidos. En particular, XARXA JOVES.NET no garantiza que los Usuarios utilicen el Portal, los Servicios y los Contenidos de conformidad con el presente Aviso Legal y, en su caso, con las Condiciones Particulares que resulten de aplicación, ni que lo hagan de forma diligente y prudente. XARXA JOVES.NET tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los Usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los Usuarios proporcionan sobre sí mismos a otros Usuarios.

XARXA JOVES.NET EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE PUDIERAN DEBERSE A LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DE LOS CONTENIDOS POR PARTE DE LOS USUARIOS O QUE PUEDAN DEBERSE A LA FALTA DE VERACIDAD, VIGENCIA, EXHAUSTIVIDAD Y/O AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE LOS USUARIOS PROPORCIONAN A OTROS USUARIOS ACERCA DE SÍ MISMOS Y, EN PARTICULAR, AUNQUE NO DE FORMA EXCLUSIVA, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE A LA SUPLANTACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE UN TERCERO EFECTUADA POR UN USUARIO EN CUALQUIER CLASE DE COMUNICACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DEL PORTAL.

6. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de Datos de Carácter Personal, el/los interviniente/es queda/n informado/s y expresamente consiente/n la incorporación de sus datos, incluida la dirección de correo electrónico y teléfono móvil, a los ficheros de datos de carácter personal de los que sea responsable XARXA JOVES.NET, así como el tratamiento informatizado o no de los mismos. Los datos regidos serán tratados con una finalidad comercial, financiera, operativa, estadística por XARXA JOVES.NET autorizando expresamente a esta para realizar valoraciones de riesgo así como la extracción, almacenamiento de datos y estudios de marketing, al objeto de adecuar sus ofertas comerciales a su perfil particular y para el envió de comunicaciones comerciales electrónicas. Igualmente autoriza/n a XARXA JOVES.NET a llevar a cabo el envío de avisos o alertas relativas a su actividad a su teléfono móvil, correo electrónico o cualquier otro canal que en un futuro pudiera incorporar XARXA JOVES.NET para la remisión de las mismas.

XARXA JOVES.NET podrá consultar sus datos en ficheros de solvencia patrimonial relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, e igualmente podrá en caso de impago, retraso o mora, comunicar sus datos a los referidos ficheros una vez se den los requisitos legales.

El/los interviniente/s deberá/n comunicar a XARXA JOVES.NET cuantas modificaciones se produzcan en sus datos personales. XARXA JOVES.NET no será responsable de las consecuencias que pudieran derivarse para el/los interviniente/s por su falta de diligencia en la actualización de los referidos datos.

En este sentido XARXA JOVES.NET queda autorizada a utilizar los datos para enviar por cualquier medio al/los interviniente/s informaciones comerciales relativas a cualesquiera bienes, productos o servicios que comercialicen o financien, directa o indirectamente, tanto en la actualidad o en el futuro. Los datos personales que se facilitan por el/los intervinientes al responsable del fichero tiene carácter obligatorio para la contratación del presente producto.

XARXA JOVES.NET garantiza que todos los datos personales contenidos en el presente documento serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos que concede la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. El presente consentimiento se otorga sin perjuicio de todos los derechos que le/s asisten en virtud de la norma antes citada y especialmente de la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de oposición, acceso e información, rectificación, cancelación de sus datos y revocación de su autorización sin efectos retroactivos, que podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por escrito a la dirección: calle Ramón y Cajal, 1 46900 de Torrent en Valencia (España), aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que acredite su identidad.

XARXA JOVES.NET se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto respecto a los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos, incluso después de concluida la relación contractual, adoptando las medidas de seguridad que impone la legislación vigente para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

El cliente otorga su consentimiento a XARXA JOVES.NET para recibir de ésta última publicidad de productos o servicios de la misma o de terceros, siempre relacionados con servicios afines a nuestro objeto social. Si no desea recibir cualquiera de dichas publicidades, podrá comunicarlo a la dirección indicada en el apartado 1 de esta Cláusula, mediante escrito en el que obre fecha y firma original.

XARXA JOVES.NET puede utilizar cookies cuando un Usuario navega por los sitios y páginas Web del Portal. Las cookies que se puedan utilizar en los sitios y páginas Web del Portal se asocian únicamente con el navegador de un ordenador determinado (un Usuario anónimo), y no proporcionan por si el nombre y apellidos del Usuario. Gracias a las cookies, resulta posible que XARXA JOVES.NET reconozca los navegadores de los Usuarios registrados después de que estos se hayan registrado por primera vez, sin que tengan que registrarse en cada visita para acceder a las áreas y Servicios reservados exclusivamente a ellos. Las cookies utilizadas no pueden leer los archivos cookie creados por otros proveedores. El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar ésta información. Para utilizar el Portal, no resulta necesario que el Usuario permita la instalación de las cookies enviadas por XARXA JOVES.NET, sin perjuicio de que en tal caso será necesario que el Usuario se registre cada vez que acceda a un servicio que requiera el previo registro.

Las cookies que se utilizan en los sitios y páginas Web del Portal pueden ser servidas por XARXA JOVES.NET, en cuyo caso se sirven desde los distintos servidores operados por éstas, o desde los servidores de determinados terceros que nos prestan servicios y sirven las cookies por cuenta de XARXA JOVES.NET (como por ejemplo, las cookies que se emplean para servir la publicidad o determinados Contenidos y que hacen que el Usuario visualice la publicidad o ciertos Contenidos en el tiempo, número de veces y forma predeterminados). Siempre que no haya activado la opción que impide la instalación de cookies en su disco duro, el Usuario podrá explorar su disco duro siguiendo el manual de instrucciones y ayuda de su sistema operativo (normalmente, en sistemas operativos Windows deberá consultar la carpeta "C" (o la unidad de disco correspondiente"/Windows/Cookies") para conocer con mayor detalle cada servidor desde donde se envían las cookies.

7. PROCEDIMIENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO

En el caso de que cualquier Usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier Contenido y/o de la realización de cualquier actividad en las páginas Web incluidas o accesibles a través del Portal, y, en particular, de la violación de derechos de propiedad intelectual o industrial (patentes, modelos y dibujos industriales, marcas y nombres comerciales, etc.) u otros derechos, deberá enviar una notificación a XARXA JOVES.NET en la que se contengan los siguientes extremos:

(a) datos personales del reclamante: nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico;

(b) especificación de la supuesta actividad ilícita llevada a cabo en el Portal y, en particular, cuando se trate de una supuesta violación de derechos, indicación precisa y concreta de los contenidos protegidos así como de su localización en las páginas Web;

(c) hechos o circunstancias que revelan el carácter ilícito de dicha actividad;

(d) en el supuesto de violación de derechos, firma manuscrita o equivalente, con los datos personales del titular de los derechos supuestamente infringidos o de la persona autorizada para actuar en nombre y por cuenta de ésta;

(e) declaración expresa, clara y bajo la responsabilidad del reclamante de que la información proporcionada en la notificación es exacta y del carácter ilícito de la utilización de los contenidos o de la realización de las actividades descritas.

8. NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones y comunicaciones (en adelante, las "Notificaciones") por parte del Usuario a XARXA JOVES.NET se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se dirijan al Servicio de Atención al Usuario de alguna de las siguientes formas

(a) Envío por correo postal a la siguiente dirección: C/ Ramón y Cajal, 1 46900 de Torrent en Valencia_(España)-

(b) Comunicación por medio de una llamada XARXA JOVES.NET al número de teléfono: (+34) 961599800.

(c) Envío por correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

Todas las Notificaciones por parte de XARXA JOVES.NET al Usuario se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen de alguna de las siguientes maneras:

(a) Envío por correo postal al domicilio del Usuario cuando éste haya sido previamente puesto en conocimiento de XARXA JOVES.NET;

(b) Envío por correo electrónico a cualquiera de los buzones que el Usuario dispone o pueda disponer como parte de cualquier otro servicio que XARXA JOVES.NET preste al Usuario;

(c) Comunicación por medio de una llamada de XARXA JOVES.NET al número de teléfono del Usuario, cuando éste haya sido previamente puesto en conocimiento de XARXA JOVES.NET;

(d) Mediante mensajes emergentes enviados durante la prestación de los Servicios por parte de XARXA JOVES.NET al Usuario.

En este sentido, todas las Notificaciones que efectúe XARXA JOVES.NET al Usuario se considerarán válidamente efectuadas si se han realizado empleando los datos y a través de los medios anteriormente señalados. A estos efectos, el Usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se compromete a comunicar a XARXA JOVES.NET todos los cambios relativos a los datos de notificación.

9. RETIRADA Y SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS

XARXA JOVES.NET podrá retirar o suspender en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo la prestación de los Servicios a aquellos Usuarios que incumplan lo establecido en el presente Aviso Legal.

10. DURACIÓN Y TERMINACIÓN

La prestación del servicio de Portal y de los demás Servicios tiene, en principio, una duración indefinida. XARXA JOVES.NET, no obstante, está autorizada para dar por terminada o suspender la prestación del servicio del Portal y/o de cualquiera de los Servicios en cualquier momento, sin perjuicio de lo que se hubiere dispuesto al respecto en las correspondientes Condiciones Particulares. Cuando ello sea razonablemente posible, XARXA JOVES.NET advertirá previamente la terminación o suspensión de la prestación del servicio de Portal y de los demás Servicios.

11. LEGISLACIÓN APLICABLE

El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española.
Para cualquier sugerencia o propuesta de colaboración escríbanos por correo electrónico a [email protected] o llámenos al teléfono (+34) 961599800.

12. FUERO LEGAL.

Ambas partes, con renuncia expresa al fuero que por ley pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Valencia (España), para la resolución de las controversias que surjan con motivo de la interpretación o de la ejecución del presente contrato.

____________________________________________________Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de
Reconeixement-CompartirIgual 3.0 No adaptada de Creative Commons