Què és la Mesa Electoral?

Es tracta del lloc on cada un o una de nosaltres, segons criteris territorials i/o de distribució alfabètica de cognoms podrà anar a votar. Està formada per un president o presidenta i dos vocals, que han estat nomenats per sorteig públic entre tota la ciutadania inscrita al Cens, majors d’edat, amb una mínima capacitació personal i que no es presenten com a candidats/es a les eleccions o siguen inelegibles. Es nomenaran també dos suplents per a cadascun dels membres de la Mesa.

A la Mesa Electoral li correspon presidir l’acte de votació, controlar el seu desenvolupament i realitzar el recompte i l’escrutini.

Em podem cridar per a formar part de la mesa electoral?

Si reunixes les condicions, tu també podràs ser cridat per a formar part de la Mesa Electoral. Es tracta d’un deure que tan sols sera excusable si al·legues malaltia física o mental, o en cas de tindre una edat avançada. En justificar la impossibilitat d’assistir, seran cridats els suplents. El fet de treballar eixe dia no val d’excusa, hauràs d’anar a la Mesa. Si és un dia laborable i eres treballador/a rebràs un permís retribuït de la jornada completa durant el dia de les eleccions, i amb dret a les dietes.

lndependentment que el dia de les eleccions siga o no laborable, tens el dret a cinc hores de permís a l’endemà.

Com són triats els integrants de la Mesa?

El nomenament dels integrants de la Mesa electoral és competència de cada Ajuntament i es trien pel Ple Municipal per mitjà de sorteig públic. Este sorteig es realitza entre la totalitat de persones empadronades que tinguen menys de 70 anys i sàpien llegir i escriure.

A partir dels seixanta-cinc anys d’edat es podrà renunciar en el termini de set dies.

Quan es realitza el sorteig?

Els sortejos es realitzen entre els dies vint-i-cinqué i vint-i-nové posteriors a la convocatòria. Als designats pel Ple Municipal, se’ls notifica la seua condició de membres de Mesa, normalment, durant els tres dies següents al sorteig. Junt amb la notificació li ls proporcionarà un Manual d’Instruccions.

Quins requisits ha de tindre el President o Presidenta?

Haurà de tindre el títol de Batxiller o el de Formació Professional de segon grau o, subsidiàriament, el de Graduat Escolar o equivalent.

Es designaran dos suplents per cada membre de la Mesa electoral (dos per cada un dels Vocals, i altres dos suplents per al President o Presidenta de la Mesa)

Em poden triar més d’una vegada o dos any consecutius per a ser membre de la Mesa?

Sí. El ser membre una vegada, no exclou l’opció de tornar a eixir designat ja siga en convocatòries consecutives o alternes. Açò és a causa del procediment de selecció, que com ja s’ha citat anteriorment, és per sorteig.

Procés en la Mesa de votació

  • Comença a les 8:00h. en el local electoral comprovant el material electoral (urnes, documentació electoral, sobres i paperetes) així com les condicions del local (taula i cadires, llum adequada…) i la recepció dels interventors (representa la candidatura en la Mesa electoral).
  • A les 8:30h. es confecciona l’Acta de constitució de la Mesa electoral.
  • A les 9:00h. comença la votació. Els vocals i interventors comprovaran la identitat dels electors.
  • A les 20:00h. finalitza la votació. S’introduïxen ací les paperetes de vot remeses per correu. Dóna lloc a un escrutini.